Ενημερωτικό – Ρύθμιση οφειλών σε Δήμους


From: Hellenic Hotel Federation [mailto:info@hhf.gr]
Sent: Thursday, May 30, 2019 10:38 AM
To: Hellenic Hotel Federation
Subject: Ενημερωτικό – Ρύθμιση οφειλών σε Δήμους

 

cid:<a href=image001.gif@01D3A71C.8FB5B710“>                                                                           cid:<a href=image002.gif@01D3A71C.8FB5B710“>

 

Θέμα: Ρύθμιση οφειλών σε Δήμους

 

 

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Ξ.

 

Αγαπητά Μέλη,

 

 

Όπως σας ενημερώσαμε και με το από 17-5-2019 email μας στο Μέρος Γ (άρθρα 110 έως και 117) του Ν.4611/2019 περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α βαθμού.

Ειδικότερα

Οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση είναι αυτές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (η ισχύς του νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στο ΦΕΚ, δηλαδή από τις 17-5-2019).

Οι οφειλές που ρυθμίζονται καταβάλλονται µε απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Σημειώνεται πως στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές, όπως τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, τέλη καθαριότητας και φωτισμού κ.λ.π..

Ειδικά αναφορικά με τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού πιστεύουμε πως είναι ευκαιρία να ελέγξετε εκ νέου τα τετραγωνικά των εγκαταστάσεών σας που έχετε δηλώσει στους Δήμους και σε περίπτωση απόκλισης να προβείτε σε διόρθωση αυτών προκειμένου να μπορέσετε να τύχετε των απαλλαγών από προσαυξήσεις κλπ που προβλέπονται στην παραπάνω ρύθμιση.

Επίσης θα πρέπει να ελέγξετε και αν οι σχετικές χρεώσεις είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Υπενθυμίζουμε πως οι εποχικές επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν από το Δήμο την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την περίοδο κατά την οποία το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί.

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Σχετικά είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Νίκος Ζωητός