Ενημερώσεις: α. 16/2020 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, β.Ε.2056 Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, γ. αρ.πρωτ.18200 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών δ.40286 ΚΥΑ – Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Επιδότηση Τόκων. και ε. Τροποποίηση της ΥΑ για τα ξενοδοχεία που συνεχίζουν

     

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις – Μέλη της ΠΟΞ

Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτουμε: α. Τη με αριθμό 16/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που καθίστανται απαιτητές από 29 Φεβρουαρίου 2020 διατηρώντας σε ισχύ την ρύθμιση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014), β. Τη με αριθμό Ε.2056 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (αφορά το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, α’ τριμήνου 2020, για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία, και περιόδου Μαρτίου 2020, για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά  βιβλία, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η  Μαΐου 2020), 
γ. την με αρ.πρωτ.18200 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αναφέρεται πως η παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών κλπ που προβλέπεται για τις οφειλές προς το Δημόσιο, εφαρμόζεται ανάλογα και για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού) και δ. Την με αριθμό 40286 ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 (Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19».». Επίσης στο ακόλουθο link Εγκύκλιοι – Υπουργικές αποφάσεις – Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων μπορείτε να βρείτε την με αριθμό 6083 ΥΑ με τίτλο  «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)».»
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Νίκος Ζωητός