Ν.4638/2019 Κύρωση ΠΝΠ Thomas Cook – Παράταση Προθεσμίας Κατάταξης Ξενοδοχείων

                                                                                                

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ξ.

Αγαπητά Μέλη,

 

Σας επισυνάπτουμε  το ΦΕΚ Α 181/2019 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο νόμος 4638/2019  με τίτλο: «Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις».

Σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 20 του ανωτέρω νόμου με τίτλο Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται πως «β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.».

Στον παραπάνω νόμο περιλαμβάνεται και η κύρωση των ΠΝΠ σχετικά με την:  

Α. απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.

Β. παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους,

Γ. αναστολή καταβολής ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»,

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Νίκος Ζωητός