Τέλη καθαριότητας και φωτισμού – ενημερωτικό σημείωμα

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις –

Μέλη της ΠΟΞ

               

Αγαπητά Μέλη,

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (επισυνάπτεται) παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δηλώσουν τις ακριβείς επιφάνειες των ακινήτων τους χωρίς να οφείλουν αναδρομικά τέλη κλπ. Η σχετική προθεσμία λήγει στις 31-3-2020.

Κατά την άποψή μας πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία που θα έχουν οι επιχειρήσεις να ελέγξουν ξανά τις επιφάνειες των ακινήτων τους και να διορθώσουν τα δηλωθέντα στους Δήμους τετραγωνικά, χωρίς πρόστιμα κλπ. και θα πρέπει τα μέλη σας να την αξιοποιήσουν.

Επ΄ευκαιρία των ανωτέρω σας εφιστούμε την προσοχή σε δύο μεγάλης σημασίας ζητήματα που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των τελών καθαριότητας και φωτισμού των ξενοδοχειακών ακινήτων.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.429/1976 ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά πρέπει να γίνεται βάσει του χρόνου λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που ορισμένα τμήματα της επιχείρησης λειτουργούν καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους τέλη καθαριότητας και φωτισμού δεν οφείλονται για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αλλά θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους χώρους των οποίων γίνεται χρήση και τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου και να καταβάλλονται τέλη μόνο για τους χώρους που χρησιμοποιούνται (σχετικά σας επισυνάπτουμε την υπ΄αριθμ.78/71251/19-12-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) και

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.25/1975 ορίζεται πως για τους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται προς ύπνο και τους βοηθητικούς χώρους τούτων προβλέπεται ειδικός τρόπος υπολογισμού των τελών και συγκεκριμένα αυτά «υπολογίζονται επί τον ισχύοντα διά τας κατοικίας  συντελεστήν». Ως εκ τούτου τα τέλη που αναλογούν στους συγκεκριμένους χώρους πρέπει να υπολογιστούν με τον προβλεπόμενο για τις κατοικίες συντελεστή, τα δε τέλη που αφορούν τους λοιπούς χώρους με τον ισχύοντα για την κατηγορία τους (σχετικά σας επισυνάπτουμε την με αριθμό 4140/1988 απόφαση του ΣτΕ).

Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι επιχειρήσεις  μέλη σας θα έχουν δηλώσει στους Δήμους τα ακριβή τετραγωνικά των ακινήτων τους, θα πρέπει να ζητήσουν από τον οικείο Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία που ισχύει και να προβεί σε ορθό υπολογισμό των παραπάνω δημοτικών τελών.

Με εκτίμηση,

Νίκος Ζωητός