Νόμος 4635/2019 – Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

                                                                                                

Προς τις Ξενοδοχειακές Ενώσεις –

Μέλη της ΠΟΞ

               

Αγαπητά Μέλη

 

Σας ενημερώνουμε πως στο ΦΕΚ Β  167/30-10-2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4635/2019 με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (μπορείτε να βρείτε το παραπάνω ΦΕΚ στο σάιτ της ΠΟΞ: https://bit.ly/2N0r9mg).

Σας εφιστούμε την προσοχή ιδιαίτερα στις εξής ρυθμίσεις:

1.Στο άρθρο 15 με τίτλο «Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και ιδίως  την παράγραφο 4 σύμφωνα με την οποία « Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, εάν ο σκοπούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.».

2.Στο μέρος ΙΒ (άρθρα 53 έως 70) με τίτλο «Εργασιακά Θέματα».

Ειδικότερα:

α) τα άρθρα 53-57 περιλαμβάνουν διατάξεις για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις (ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας την επέκταση και τη συρροή τους-υπερίσχυση των τοπικών κλαδικών σσε έναντι των εθνικών κλαδικών σσε και σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών σσε, προϋποθέσεις προσφυγής στη διαιτησία κλπ),

β) τα άρθρα 58 έως και 60 περιλαμβάνουν διατάξεις για τις ατομικές εργασιακές σχέσεις (θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των 2 μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη -άρθρο 58, προβλέπεται σε περίπτωση μερικής απασχόλησης προσαύξηση  12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας-άρθρο 59 και ορίζεται πως συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, απασχολούμενων σε έως δύο λήπτες των υπηρεσιών αυτών, και οι απασχολούμενοι με εργόσημο καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο «ΕΡΓΑΝΗ» -άρθρο 60)

γ) με το άρθρο 63 παρατείνεται η ισχύς της από 28-3-2018 ΕΓΣΣΕ έως την 31-12-2019.

δ) με τα άρθρα 65-68 τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις κυρώσεις για την απασχόληση αδήλωτων εργαζόμενων

ε) με το άρθρο 69 προβλέπεται πως σε βάρος των εργοδοτών που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Α.Π.Δ..

3. Στο άρθρο 163 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του ν. 3908/2011 (Α΄ 8)

4. Στο άρθρο 219 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4399/2016» με το οποίο προβλέπεται α) η δυνατότητα ένταξης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους αναπτυξιακούς νόμους των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας και β) εξαίρεση υπό προϋποθέσεις των συμβάσεων μίσθωσης των φορέων επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες αφορούν εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από την απαγόρευση εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της ενισχυθείσας επένδυσης.

Με εκτίμηση,

Νίκος Ζωητός