Ανακοινώσεις

Συμβάσεις με tour operator – Χρήση του Voucher

    


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή δεχόμαστε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τοντρόπο εφαρμογής της ρυθμίσεως για τη χορήγηση του voucher αντί της επιστροφήςπροκαταβολών, η άποψή μου είναι η εξής.

Η ρύθμιση αυτή προβλέφθηκε για την διασφάλιση τηςαπαραίτητης, λόγω των συνθηκών, ρευστότητας στις επιχειρήσεις μας. Χρέος μαςείναι να την «προστατεύσουμε» και για να την προστατεύσουμε θα πρέπει νατην  εφαρμόζουμε ομοιόμορφα. 

Είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις απόπελάτες μας ή και συνεργάτες μας.

Είναι επίσης απόλυτα σεβαστή η επιχειρηματικήπολιτική που εφαρμόζει η κάθε επιχείρηση. Αν, λοιπόν, κάποιο ξενοδοχείοεπιλέξει να μην εφαρμόσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά να επιστρέψει τις προκαταβολέςπου έχει λάβει στους πελάτες του είναι απόλυτα θεμιτό.

Ωστόσο είναι κατά τη γνώμη μου λάθος να εφαρμόζουμεδιαφορετική πολιτική απέναντι στους πελάτες μας ανάλογα με τις αντιδράσειςτους. 

Αν εμείς οι ίδιοι αμφισβητούμε μια ρύθμιση πουαποτελεί νόμο του κράτους και η οποία αποσκοπεί στην προστασία μας δεν μπορούμενα έχουμε την απαίτηση από τους πελάτες μας να την αποδέχονται.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, λοιπόν, αποτελεί νόμο τουκράτους και άρα όπως και οι άλλες προβλέψεις της νομοθεσίας πρέπει να εφαρμοστείομοιόμορφα.

Τώρα ως προς το θέμα των συμβάσεων που έχουμε μετουριστικά πρακτορεία, T.O. κλπ. 

Πιστεύω πως και στις περιπτώσεις που υπάρχουν απότην πλευρά των τουριστικών πρακτορείων ακυρώσεις συγκεκριμένων κρατήσεων καιόχι της σύμβασης που έχετε υπογράψει, θα πρέπει σε απευθείας συνεννόηση μαζίτους να τους προτείνετε τη λύση του voucher. Αυτό είναι προς όφελος και των δύοπλευρών.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις ακύρωσης κρατήσεων γιατις οποίες δεν έχουμε λάβει προκαταβολές, προτείνω να συνεννοούμαστε με τουςσυνεργάτες μας ώστε και αυτές να μεταφέρονται την αντίστοιχη περίοδο του έτους2021. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας στους συνεργάτες μας,αλλά παράλληλα αρχίζουμε να προετοιμαζόμαστε ενόψει της επόμενης επίσηςδύσκολης και «μεταβατικής» θα τη χαρακτήριζα περιόδου,

Τέλος στην περίπτωση που διαπιστώνουμε πως δεν είναιεφικτή η συνεννόηση με τα τουριστικά πρακτορεία και η εξεύρεση μιαςσυμβιβαστικής λύσης, πάντα είναι δυνατή η από την πλευρά μας καταγγελία τηςσυμβάσεως που έχουμε υπογράψει μαζί τους προκειμένου με απευθείας εφαρμογή τηςσχετικής νομοθεσίας να τους χορηγήσουμε αντί χρημάτων το voucher. Ασφαλώςβέβαια το αν θα είναι προς το συμφέρον σας να προβείτε σε κάποια τέτοιαενέργεια κρίνεται από τις ιδιαιτερότητες της κάθε συνεργασίας και τους όρουςκαι τη διάρκεια της συμβάσεως που έχετε υπογράψει.

Γρηγόρης Τάσιος 

You might be interested in …